1. Wymiana towaru

1.1.  Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

1.2.  W przypadku wymiany Towaru Kupujący zostanie obciążony jedynie kosztem ponownej wysyłki Towaru, wynikającej z wybranego sposobu dostawy.

1.3.  W przypadku wymiany Towaru na Towar wyższej wartości Kupujący będzie obowiązany dokonać dopłaty do wartości wybranego Towaru obowiązującego na dzień dokonanego wyboru. W przypadku wymiany Towaru na Towar niższej wartości różnica w kwocie zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

1.4. Realizacja wymiany następuje po uprzednim rozliczeniu wymiany zgodnie z ust. 4.3 powyżej, wyborze sposobu dostawy oraz uiszczeniu przez Kupującego kosztu ponownej wysyłki Towaru.

1.5. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze bądź na inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób nieuszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.

1.6. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, ADORA dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), ADORA zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto.

1.7.  Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przez ADORA przesyłki z towarem podlegającym wymianie oraz zaksięgowania wpłaty o której mowa w ust. 4 pkt. 4 Regulaminu. 

1.8. Przesyłkę z towarem podlegającym wymianie należy przesłać na adres: Adora, ul. Św. Wincentego 122-132, 03-291 Warszawa, załączając wypełniony formularz wymiany Towaru zawierający imię, nazwisko, numer zamówienia, informację o żądaniu wymiany towaru, dane adresowe na które będzie kierowany wymieniony towar. Towar podlegający wymianie należy przesłać w oryginalnym opakowaniu. Towar podlegający wymianie nie może zawierać śladów użytkowania.

1.9.  Z zasad opisanych w Ustawie o prawach konsumenta nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

1.10. Wymiany realizujemy jedynie za pośrednictwem kuriera- nie ma możliwości osobistej wizyty w biurze Firmy ADORA. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki

2.1.  Konsument, który zakupił Towar w Sklepie internetowym ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni, od dnia następującego po dniu, w którym Konsument lub wskazana przez Konsumenta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. 

2.2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy ADORA (telefon: 533 609 791, e-mail: general@adorawoman.com) w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. wysyłając je e-mailem). Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia używając (poniższego) wzoru formularza odstąpienia od umowy. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

2.3. Wzór formularza odstąpienia od umowy.
Możesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poprzez przesłanie wypełnionego poniższego formularza. Alternatywnie Konsument może także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

– Adresat: ADORA
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) niepotrzebne skreślić
Prosimy o przesłanie formularza na poniższy adres e-mail: general@adorawoman.com

2.4. Skutki odstąpienia od umowy:

2.4.1. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji odstąpienia od umowy.

2.4.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy za pobraniem, Sprzedawca zwraca dokonane płatności na konto bankowe podane przez Kupującego.

2.4.3. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres Adora, ul. Św. Wincentego 122-132, 03-291 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli Towar został odesłany przed jego upływem.

2.4.4. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

2.5. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.6. Sprzedawca nie przyjmuje osobiście zwrotów w siedzibie Firmy. Zwroty prosimy by były wysyłane za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej. Zaleca się by Kupujący zachował numer nadawczy, niezbędny do śledzenia przesyłki.

3. Reklamacje

3.1.  Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

3.2. Podstawą rozpoznania reklamacji jest: paragon, faktura VAT, mailowe potwierdzenie zamówienia lub inny dowód uiszczenia płatności (np. bankowe potwierdzenia przelewu lub wyciąg obciążenia karty kredytowej) 

3.3.  W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.

3.4. ADORA w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego, będącego Konsumentem, reklamacji poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia o ile zgłosił zażądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona. 

3.5. ADORA w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3.6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru, dowód zakupu, o którym mowa w pkt 6.2 powyżej oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.

3.7. Jeżeli w wyniku uznania przez ADORA reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, ADORA niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.

3.8.  W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, ADORA wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, ADORA będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 1 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.

Prosimy o przesłanie formularza na poniższy adres:

ADORA, ul. Wałbrzyska 11/250C, 02-739 Warszawa, telefon: +48 533 609 791, e-mail: general@adorawoman.com

Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.